מדיניות פרטיות

מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית (להלן: "האתר"), אשר מופעל ע"י חברת LeapLearner (להלן: "החברה"). מטרת התנאים המפורטים במסמך זה ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר ו/או אשר נשמר במאגרי מידע בבעלות החברה, את האופן בו מבצע המשתמש שימוש במידע הנמצא באתר והאופן בו עושה החברה שימוש במידע אשר נמסר לה ע"י לקוחותיה בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים של החברה אשר מוצעים באתר. אנא הקדש מספר דקות לקריאת המסמך הבא כדי לוודא שאתה מסכים עם המדיניות שלנו.

השימוש ו/או הגלישה ו/או הצפייה באתר מותנה בקבלת כל התנאים, ההצהרות וההגבלות המפורטים להלן. עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההצהרות וההגבלות שמסמך זה.

אם ברצונך כי החברה תסיר את שמך ופרטיך ממאגרי המידע שלה, באפשרותך לפנות לחברה לצורך כך באמצעות טופס צור קשר בקישור הבא: leaplearner.co.il או באמצעות פנייה בכתב לחברה, לכתובת: רח’ בר אילן 6, תל אביב, ישראל.

 

1. סוג המידע הנאסף
בזמן השימוש באתר, יתכן ותתבקש למסור פרטי התקשרות מסוימים לצורך זיהוי או יצירת קשר איתך בנוגע לשירותים ו/או מוצרים אשר מוצעים באתר. החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים. מידע זה יכול לכלול חלק או כל הפריטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מקום מגורים, הכיתה בה לומד ילדכם, כתובת דוא"ל, ומס' טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם לא תוכל ליהנות מחלק מהשירותים המוצעים ע"י החברה בלי למסרו. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה לא תמסור מידע זה לאף צד שלישי אלא אם כן אתה תציין אחרת. בנוסף לפרטים האישיים, נאסף בעת הגלישה מידע סטטיסטי מצטבר שלא נמסר ישירות על ידך, סוג הדפדפן שלך, כתובת ה-IP שלך, ה-URL המבוקש, ועוד. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך.

 

2. איסוף מידע ושימוש בפרטים אישיים
החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שתמסור בעת הרשמתך לאתר ו/או בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים אשר מוצעים באתר, וכן במידע שהצטבר אודותיך, לרבות במהלך שימושך באתר.

השימוש במידע שנאסף באתר יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר לך שימוש בשירותי האתר והמוצרים והשירותים המוצעים בו. החברה עשויה להשתמש במידע מסוים הקשור לסוג הדפדפן, כתובת ה-IP שלך ועוד, כדי לנתח את השירות שלה ולשפר, להעשיר ו/או לשנות אותו, לרבות בדרך של שינוי האופן בו מוצג לך האתר, וכן על מנת להציע לך מוצרים ו/או שירותים אשר מוצעים ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או ע"י צדדים שלישיים (ובמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים כאמור) ועל מנת לעדכן אותך בדבר מבצעים ו/או הטבות שונות. כן רשאית החברה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים, לצרכיה הבלעדיים של החברה ו/או באמצעות העברתו של מידע זה לצדדים שלישיים ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. למרות האמור לעיל מובהר כי החברה רשאית למסור מידע שהצטבר אודותיך (לרבות פרטים אישיים שלך) לצדדים שלישיים, לצורך ביצוע שירותים מטעמה, לרבות מתן שירותי אחריות/תחזוקה למוצרים והשירותים של החברה וכיו"ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר, בדוא"ל, בטלפון ו/או באמצעי התקשרות אחר שמסרת באתר, מידע אודות שירותי החברה וכן מידע פרסומי ושיווקי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. אם אינך מעוניין לקבל מהחברה דיוור כאמור, הנך רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת ע"י מילוי פרטים בקישור leaplearner.co.il .

 

3. מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברה של פרטים מזהים שלך כגון שמך וכתובתך לצדדים שלישיים (למעט כאמור בפרק 2 לעיל), למעט במקרים הבאים:
• בהסכמתך המפורשת ו/או ע"פ דרישתך המפורשת.
• במקרה בו תפר את תנאי השימוש ו/או תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם אתה ו/או מי מטעמך ו/או בקשר איתך תבצע או תנסה לבצע פעולות אשר עומדות בסתירה להוראות תנאי פרטיות אלה, תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין.
• במקרה בו החברה סבורה כי מסירת המידע לצדדים שלישיים נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגוף שלך ו/או של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
• במסגרת תביעה, טענה, דרישה, מחלוקת ו/או הליכים משפטיים אשר מתנהלים בין החברה ו/או מי מטעמה לבינך ו/או מי מטעמך.
• במקרה שניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור לצדדים שלישיים את המידע.
• במקרה בו החברה המחתה ו/או העבירה לצד ג' כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפיך, ובלבד שאותו צד ג' מקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מובהר כי אין באמור בפרק 3 זה בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע כלשהו אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן מלא.

 

4. אבטחת מידע
מתוך מחויבות החברה לוודא שהפרטים האישיים שלכם מוגנים, האתר עושה שימוש במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן על הפרטים האישיים שלכם מגישה, שימוש ו/או חשיפה לא מאושרים. עם זאת מובהר, כי החברה אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה או שהאתר ו/או המידע שנאסף בו כמפורט לעיל יהיה חסין לחלוטין מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. בשימושכם באתר הנך מצהיר ומאשר כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיותכם.

 

5. Cookies
האתר עושה שימוש בטכנולוגיה מסוג "עוגיות" (cookies). בעת הביקור הראשון שלך באתר, נשלחת 'עוגייה' למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. 'עוגייה' (Cookie) היא קובץ קטן הכולל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך כשאתה נכנס לאתר אינטרנט. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. אתר החברה משתמש ב- Cookies לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. השימוש במידע שנאסף בעזרת ה- cookies הינו בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות אלה. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

 

6. קישורים לאתרים נוספים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי אלו והשימוש שלך באתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים (ככל שישנם). כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסתך לאתר צד שלישי ע"י לחיצה על הקישור באתר, הינו באחריותך הבלעדית ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע בגין כל נזק, בין אם ישיר או עקיף, שנובע מהשימוש ו/או הכניסה לאתר צד שלישי כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או בכל הנוגע לאופן איסוף המידע שלך ע"י האתר של הצד השלישי והשימוש שנעשה באותו מידע ע"י אותו צד השלישי.

 

7. שינויים במדיניות הפרטיות
מעת לעת, רשאית החברה לעדכן את מדיניות הפרטיות באתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך. כאשר אנו מבצעים את העדכונים האלו, האתר יעדכן את המשתמשים באתר על ידי הודעה בולטת שתופיע בעמוד הבית של האתר אשר מודיעה על העדכון שחל במדיניות הפרטיות של האתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.

 

8. סמכות שיפוט וברירת דין
בתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הינם בעלי סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בינך לבין החברה בקשר עם מדיניות הפרטיות של האתר.
תנאי מדיניות הפרטיות של האתר יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל וחוקים אלה יחולו עליהם ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.